Fy Estyniadau Gwallt Naturiol

Y Pecyn Barf Gorau ar gyfer Dynion Du

Rhannu ar facebook
Rhannu ar twitter
Rhannu ar linkedin
Twf EPIC gyda'r Pecyn Barf Gorau ar gyfer Dynion Du

Mae'n hollbwysig dod o hyd i'r offer gorau sydd eu hangen arnoch i ychwanegu drip at wallt eich wyneb. Yn y swydd hon, byddwn yn dadansoddi popeth rydych chi am ei wybod am gael y cit barf gorau i ddynion du sydd eisiau tyfiant barf llawn.

Y Pecyn Barf GORAU I Ddynion Du

bx

 

Ni ddylai unrhyw wryw Americanaidd Affricanaidd sy'n ymroddedig i dyfiant barf perffaith byth fod heb un neu ddau o becynnau barf. Y rheswm pam yr argymhellir dau yw rhag ofn i chi deithio neu aros mewn mwy nag un cartref. Un pecyn barf ar gyfer eich ystafell ymolchi ac un ar gyfer eich bag campfa, bag dros nos, neu bartner. Bydd cabinet ystafell ymolchi yn eich gwasanaethu'n dda.

Yn ddelfrydol, dylai eich pecyn barf gynnwys mwy nag un cynnyrch, ond pe bai'n rhaid i ni ddewis un eitem barf hanfodol na ddylech byth fod hebddo, byddai'n rhaid iddo fod yn olew barf. Bydd yr olew barf gorau ar gyfer dynion du yn dofi ei gyrliness naturiol, ei gyflwr, a'i hydradu gwallt a chroen wyneb, ac yn sicrhau bod eich barf yn parhau i fod yn beth o harddwch trwy gydol y dydd.

Os ydych chi yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf o dyfu eich barf, bydd defnyddio olew barf fel lleithydd a chyflyrydd croen yn ei helpu i aros yn llewyrchus, yn llawn ac yn iach.

Olew Barf i Ddynion Du 

Y Pecyn Barf Gorau ar gyfer Dynion Du 2

Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddatrys unrhyw broblemau y gall tyfwyr barf am y tro cyntaf fod yn eu hwynebu yw gadael i'r barf dyfu. Byddwch yn gallu arsylwi a yw'n tyfu mewn clytiau neu sylw llawn o'r dechrau. O'r dechrau, dylech gynnal eich twf; peidiwch â defnyddio unrhyw sebonau neu siampŵau arferol.

Dylai rhif un ar eich rhestr wirio gofal barf fod yn siampŵ a sebon iawn. Cofiwch eu pacio cyn i chi deithio hefyd fel na fydd yn rhaid i chi ddefnyddio'r meintiau sampl a ddarperir gan eich gwesty gan eu bod weithiau'n llawn cemegau llym.

Sebonau barf a siampŵ o ansawdd uchel wedi'u gwneud â chynhwysion ysgafn fel glyserin, a dyna sy'n helpu'ch ffoliglau barf i gadw lleithder yn hirach.

Cyflyrydd Barf ar gyfer Dynion Du

Y Pecyn Barf Gorau ar gyfer Dynion Du 4

Ychwanegiad hanfodol at eich proses meithrin perthynas amhriodol yw defnyddio cyflyrydd barf ar gyfer twf gwallt Americanaidd Affricanaidd. Mae defnyddio balm barf neu olew i gyflyru gwallt eich wyneb yn ei wneud yn feddalach hefyd. Fel arfer caiff ei adael i mewn ar ôl ei ddefnyddio ac nid yw'n cael ei olchi allan.

Mae barfau Affricanaidd Americanaidd yn dueddol o deimlo'n fras oherwydd eu sychder bach a'u gwead cyffredinol. Bydd defnyddio cyflyrydd i feddalu'r gwallt barf yn gwella ei wead a'i iechyd. Mae hefyd yn helpu gydag unrhyw cosi neu grafu llid, yn enwedig yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf o dyfu barf.

Balm Barf ar gyfer Dynion Du

Y Pecyn Barf Gorau ar gyfer Dynion Du 6

Dyma un o'r cymhorthion ymbincio hanfodol ar gyfer dynion du gyda barfau. Daw rhai cynhyrchion mewn amrywiaeth o arogleuon, ond gallwch hefyd ddefnyddio balm heb arogl. Gwnewch yn siŵr bod y balm barf a ddewiswch yn cynnwys cynhwysion naturiol yn unig. Os oes ganddo unrhyw bersawr neu feddalydd artiffisial ynddo, gallant achosi i'r croen a'r gwallt sychu.

Mae o ansawdd uchel balm barf i ddynion duon yn arbennig o ddefnyddiol wrth gadw barf yn feddal. Mae hyn oherwydd bod y menyn a'r cwyr ynddo yn gweithredu fel lleithyddion. Mae balm barf yn gweithredu fel seliwr ac yn dal y lleithder yn ei le.

Bydd y balm yn cadw croen eich wyneb a'ch barf wedi'i hydradu am gyfnodau hir. Bonws wrth ddefnyddio balm barf yw ei fod yn gwneud i'r gwallt ymddangos yn fwy trwchus ac yn fwy moethus.

Beard Straightener

Os ydych chi am gadw'ch gwallt wyneb yn edrych yn iach ac yn llawn, cadwch draw oddi wrth offer gwresogi gwallt prif ffrwd. Mae defnyddio cynhyrchion a dulliau sythu barf Americanaidd Affricanaidd yn helpu'r broses cynnal a chadw a meithrin perthynas amhriodol trwy weithio fel meddalydd.

Pecyn barf i Ddynion Du

Gwiriwch fod y cynhyrchion gofal barf rydych chi'n eu prynu yn cynnwys olewau o ansawdd fel, olew cnau coco, olew olewydd, olew argan, olew castor, neu jojoba. Gallai unrhyw beth arall achosi i'ch mandyllau glocsio a thynnu'ch ffoliglau gwallt â lleithder.

Yn mynd yn wych gyda Chynhyrchion Eillio Americanaidd Affricanaidd


Mae angen i chi wneud rhywfaint o docio bob hyn a hyn i gael gwared ar ddau ben ac i siapio steiliau barf dynion du. Dylai ymweld â'r barbwr neu wneud rhywfaint o snipio arferol gartref ddigwydd ar ôl tua phedair wythnos o dyfu eich barf. Mae torri'ch barf yn helpu i'w ddofi rhag tyfu i wahanol gyfeiriadau.

Buddsoddwch mewn trimiwr barf o ansawdd da oherwydd gall siswrn rheolaidd dorri i ffwrdd yn fwy nag y sylweddolwch. A yw tocio yn lleihau hyd y barf? Nid yw ond yn cael gwared ar dyfiant anwastad a all achosi i'r gwallt wyro i wahanol gyfeiriadau. Pan fydd yr awgrymiadau hynny wedi mynd, bydd eich gwallt yn edrych ac yn teimlo'n hirach.

Hagrown Hairs

I ddechrau, bydd gwallt cyrlio yn ceisio tyfu'n ôl i'r croen, a all achosi blew sydd wedi tyfu'n wyllt, bumps, a chosi. Peidiwch â'u crafu, eu pigo na'u plicio gan y gall hyn ffurfio creithiau. Pan fydd gennych greithiau, bydd yn atal twf gwallt yn yr ardal honno. Mae loofah neu brysgwydd croen trylwyr bob dydd yn syniad da am y pedair i chwe wythnos gyntaf o dyfu barf. Mae'r drefn hon yn tarfu ar y blew anystwyth ac yn cael gwared ar gelloedd croen marw.

Bydd defnyddio olew barf i iro'r barf ac atal llid y croen yn atal y ffoliglau rhag cael eu rhwystro. Bydd y cynhyrchion hyn hefyd yn atal y gwallt rhag cyrlio yn ôl arno'i hun. Os ydych chi'n dal i gael problemau, fe'ch cynghorir i ymweld â'r dermatolegydd.

cynhyrchion

Pan fyddwch chi eisiau sythu barf cyrliog, mae'n rhaid bod gennych chi'r citiau barf ar gyfer dynion du. Mae prynu olewau a balms ar gyfer gwallt wyneb Affricanaidd-Americanaidd yn golygu y byddant yn dofi unrhyw frasder ac yn tawelu unrhyw broblemau croen yn gywir. Os yw'r peiriant sythu barf yn cynnwys menyn shea, bydd yn ymlacio'r ffoligl gwallt ac yn gwneud i'r siafft dyfu heb blygu.

Pan fyddwch chi'n gofalu am eich barf gyda'r cynhwysion hyn, bydd eich profiad meithrin perthynas amhriodol, a'r canlyniad, yn llawer mwy boddhaol.

Ffynonellau:

 

STAFF MNHE

STAFF MNHE

Gadewch Ailchwarae

Cert siopa
Cael 20% i ffwrdd gyda chod cwpon "20off"